Naše aktivity

     Obyvateľom nášho ZpS sú poskytované kvalitné služby s individuálnou starostlivosťou a ohľadom na špecifické potreby každého klienta. Súčasťou našej starostlivosti sú aj aktivity zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov:

  • Pracovníci nášho ZpS dávajú obyvateľom možnosť participovať na aktivitách prispievajúcich k precvičovaniu jemnej prípadne hrubej motoriky a organizujú aj aktivity zamerané na vytváranie a udržanie vzájomných pozitívnych vzťahov medzi obyvateľmi. 
  • Zamestnanci podnecujú obyvateľov k aktívnemu pestovaniu osobných záujmov a snažia sa zabezpečiť im na to vhodné podmienky.
  •  Obyvatelia majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, televízny prijímač s veľkým výberom satelitných programov, video a DVD prehrávač. Využívajú služby knižnice, ktorá im poskytuje výber z množstva kníh rôznych žánrov. K dispozícii sú rôzne týždenníky, mesačníky, ale denná tlač. K ďalším ponúkaným aktivitám patria jednoduchšie ale aj náročnejšie spoločenské hry, rôzne pomôcky podporujúce udržanie mentálnych schopností obyvateľov. Niektorí sa venujú ručným prácam, ktorým sa dlhodobo venovali aj doma. 
  • Organizujú sa spoločné oslavy narodenín a menín obyvateľov. 
  • V lete robievame posedenia pri ohnisku v záhrade domova, opekačky, veľkú obľubu má príprava kotlíkového gulášu.
  • Pri organizovaní spoločensko-kultúrnych akcií zariadenie spolupracuje a Materskou a Základnou školou v Lučivnej. 
  • Organizujeme rôzne výlety, návštevy múzeí, výstav, každoročne navštevuje vianočné trhy ktoré sú organizované mestom Poprad. Podľa požiadavky obyvateľov sme usporiadali výlet na Zamagurské slávnosti v Červenom Kláštore. 
  • Na uspokojenie duchovných potrieb obyvateľov slúži katolícky a evanjelický kostol v obci. Pre imobilných obyvateľov sú duchovné služby zabezpečované pravidelnými návštevami kňaza priamo v domove dôchodcov. 
  • Raz ročne sa koná stretnutie s obyvateľmi a ich rodinnými príslušníkmi, ktoré má pozitívny ohlas u všetkých zúčastnených.